RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Kancelarii :

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski prowadzący kancelarię przy ul. Bol. Prusa 17 72-100 Goleniów Telefon 91 4182505 mail:  kancelaria@komornik.goleniow.pl
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych  możliwy jest pod adresem email  lub za pośrednictwem poczty, kierowanej na adres kancelarii (Administratora) z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie  art. 6. pkt. 1 lit. b,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu realizacji zadań ustawowych określonych przez obowiązujące ustawy i przepisy określonych dla  działalności Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia działań ustawowych przez Administratora  oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a)żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
b)żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
c)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
e)wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych)
f)jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań wynikających z określonej prawem działalności przez Komornika Sądowego, a nie podanie tych danych będzie wpływało na konsekwencje określone prawem lub brakiem możliwości nawiązania kontaktu w sprawach ustawowych wynikających z działań Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

plants